Stadgar för Suzuki Chopper Club Sweden - SCCS

 

Grundad 30/1 2003
 


§1 Mål och medel

SCCS är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av främst motorcykelägare till Suzuki motorcyklar, men även andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor. Klubben skall vara ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) samt samarbeta med Suzuki Chopper Club Denmark och Norge.


§2 Medlemskap

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Som fullvärdig medlem i klubben räknas ägare av Suzuki MC som erlagt fastställd årsavgift och kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till att förverkliga föreningens ändamål. Medlemmens medåkande maka/make/sambo som erlagt årsavgift erhåller också fullvärdigt medlemskap.

Om person som äger annat MC-märke än Suzuki önskar medlemskap i SCCS så medges detta men under 24 månader klassificeras medlemmen som stödmedlem. Medlemmen har dock i övrigt samma förmåner som fullvärdiga medlemmar. Efter 24 månader erbjuds medlemmen att bli fullvärdig medlem. Samma villkor gäller även medlemmens medåkande maka/make/sambo.

Om fullvärdig medlem byter MC-märke så bibehålls det fullvärdiga medlemskapet.

Övrigt medlemskap klassificeras som stödmedlem.§3 Medlems skyldigheter

Antagen medlem förbinder sig att följa stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar klubben , enskild medlem eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetalda medlemsavgifter, insatser eller del i eventuellt överskott.

Medlem som inte betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person.§3:1 Medlems rättigheter

Medlem har rätt att deltaga i sammankomster som ordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till information om klubbens angelägenheter.§4 Medlems utträde

Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Inbetalda medlemsavgifter och andra insatser återfås ej.


§5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen.


§6 Kommunikation

Kommunikation med medlemmar ska ske med post, e-post eller genom föreningens hemsida.

Medlem ska hålla klubben underrättad om aktuell post och e-postadress.§7 Beslutande instanser

Klubbens högsta beslutande instans är årsmöte. Dess verkställande och beslutande organ är styrelsen.


§7:1 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om klubbens revisor eller minst 1/3 av medlemmarna så yrkar.

Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl föreligger.

Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftligt samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag yrkandet inkom till styrelsen. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte senast 21 dagar innan mötet via post eller e-post. Med kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas.

Tid och plats för extra årsmötet bestäms av styrelsen.§8 Verksamhets och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december.


§9 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av föreningens revisor. Revisorn ska lämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmöte. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse vid årsmötet.

§10 Föreningens styrelse

Styrelsen ska bestå av 1 styrelseordförande, 4 ledamöter samt 1-3 suppleanter


§10:1 Styrelsens ledamöter

Funktioner som skall utses på konstituerande möte:
- Vice ordförande
- Kassör
- Sekreterare§10:2 Föreningens firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§11 Styrelsens skyldigheter och beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och då minst 3 ledamöter är närvarande.


§11:1 Det åligger styrelsen att

- Verka i enlighet med föreningens stadgar
- Verkställa beslut fattade av årsmöte och extra årsmöte
- Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer
- Föra protokoll över styrelsens sammanträden
- Förbereda och arrangera årsmöte och eventuellt extra årsmöte
- Förvalta klubbens egendom och medel
- Besluta om firmatecknare
- Besluta om antagande av ny medlem
- Besluta om uteslutning av medlem


§12 Årsmötes och extra årsmötesbeslut

Varje medlem har en röst. Röstning sker på plats medelst handuppräckning och enkel majoritet.

Rösträtt har varje fullvärdig medlem. Röstning via ombud får ej ske.

Om medlem så begär skall sluten votering ske.§13 Valberedning

Valberedning ska bestå av en ordförande (sammankallande) vilken väljs 2 år samt 2 ledamöter vilka väljs varje år av årsmötet


§14 Kallelser till årsmöte samt medlemsmöte

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske via post eller e-post senast 21 dagar före mötet. Kallelsen till årsmötet ska innehålla tid och plats för mötet samt dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning och styrelsens förslag till rambudget och verksamhetsplan. Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig vid årsmötet.

Kallelse till medlemsmöte ska ske via post eller e-post senast 7 dagar före mötet.§15 Motioner

Fråga som önskas behandlad på årsmötet skall för att kunna upptas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

Motionen som skall vara egenhändigt under tecknad av motionären som också ska ange såväl medlemsnummer som adress.§16 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång.


§17 Dagordning för årsmöte

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av den som styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av årsmötets ordförande.


1. Justering av röstlängden
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare för årsmötet
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning samt revisorns berättelse
8. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om dessa enligt uppkommen vinst eller förlust
9. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte ålagt styrelsen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
11 b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
12 a. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
12 b. Beslut om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
13 a. Val av styrelseordförande för en period om 2 år
13 b. Val av styrelseledamöter för en period om 2 år
13 c. Val av styrelsesuppleanter för en period om 2 år
14. Val av revisor samt revisorsuppleant för en period om 1 år
15. Val av valberedning för en period om 1 år
16. Omedelbar justering av punkterna 13-15
17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet
18. Ärenden som tas upp till behandling men ej till beslut
19. Årsmötets avslutande.
 


§18 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte, extra årsmöte styrelsemöte samt utlysta medlemsmöten.

Protokollen ska vara justerade och tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar efter mötet.§19 Ändring av stadgar

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen till årsmötet. Ändring eller tillägg av stadgarna beslutas av årsmötet. För ändring av stadgarna krävs 2/3 dels majoritet på årsmötet samt påföljande årsmöte eller extra årsmöte.

Förslaget skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.§20 Klubbens upplösning

Upplösning av SCCS kan endast ske på årsmöte eller extra årsmöte. Förslag om upplösning av klubben ska insändas senast 30 dagar innan årsmöte till styrelsen som avger sitt yttrande över förslaget och ombesörjer kallelsen till medlemmarna. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av vid årsmötet avgivna röster vid två på varandra följande möten med minst 30 dagar mellan dessa möten. Det ena mötet ska vara ett årsmöte, det andra kan vara ett extra årsmöte.


§21 Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till SMC skadefond eller liknande institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt §15.